این فرم فقط برای مبالغی می باشد که امکان اضافه کردن به سبد خرید وجود نداشته باشد